Ana sayfa Güncel Uzman Erbaş Olmak İsteyenlerde Aranan Şartlar

Uzman Erbaş Olmak İsteyenlerde Aranan Şartlar

1712
0

Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilecek Uzman Erbaş ,Uzman Çavuş olmak isteyenlerde aranan şartlar nedir ? Aşağıda kimlerin uzman erbaş başvurusu yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme/sınıflandırma faaliyetleri ile uzman erbaşlığa ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir.

 

 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alım Şartları

Uzman Çavuş:En az lise veya dengi okul mezunu çavuşlar veya en az ilköğretim okulu mezunu olup, muvazzaflık hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na göre çavuş rütbesi ile tamamlayanlardan, muvazzaflık hizmetini müteakip, Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik ve kritik görev yerlerinde veya çavuş kadro görev yerlerinde, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu esaslarına göre istihdam edilenlerdir.

Uzman Erbaş:3269 sayılı Uzman Erbaş Kanun ve Yönetmeliği ile Uzman Erbaş yönergesinde belirtilen esaslara göre istihdam edilen uzman çavuşlardır.

Özlük Hakları:Uzman erbaşların giyim, kuşam istihkakları MSB tarafından düzenlenecek istihkak ve tahsis listelerinde gösterilir. Uzman erbaşların kıyafetleri TSK Kıyafet Yönetmeliği’ne göre düzenlenir.

Uzman erbaşlar ilk sözleşmelerini müteakip bedeli karşılığında zati tabanca edinebilir ve görevli olmadıkları zamanlarda resmi veya sivil elbise ile zati tabancalarını göze görünmeyecek şekilde taşıyabilirler.

Uzman erbaşların her izin yılında yol hariç barışta kırkbeş (45 gün) izin hakkı vardır. Bu iznin on beş günü mazeret izni olarak kullanılır. İzinler 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir.

Uzman erbaşlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında, 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

Uzman erbaşlara, göreve başlamış olmak kaydıyla sözleşmenin onaylandığı tarihten geçerli olarak, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nda bulunan aylık gösterge tablosu üzerinden aylık verilir.  Uzman çavuşlar 10’uncu derecenin 1’inci kademesinden giriş yaparlar.

Uzman erbaşlara yan ödemeleri, silahlı kuvvetler tazminatı, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği ve ölüm yardımı ödeneği ile yakacak yardımı 926 sayılı TSK Personel Kanunu esaslarına göre, tayin bedeli 22 Haziran 1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun esaslarına göre ödenir.

Uzman erbaşlar mevcut hükümler dahilinde, MSB’ye ait konutlardan, kiralama sisteminden ve lojman tazminatından istifade ederler.

Uzman erbaşlar, sözleşme süreleri içinde değişik bölge ve garnizonlara silahlı kuvvetler hizmet ihtiyacı esas alınmak suretiyle atanma ve yer değiştirme işlemlerine tabi tutulurlar veya kurs dahil geçici görevle görevlendirilirler.

Uzman Erbaş İstihkâm Sınıfı ve İhtisasları

İstihkâm sınıfının Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki önemi Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı birliklerinin harekât kabiliyetini artırabilmeyi amaçlayan bakım ve yönetim sistemine göre faaliyetlerini sürdürmektir. Bu faaliyetlerin sürdürülebilmesi için yerleşik bina ve tesislere ihtiyaç duyulmaktadır. İstihkâm Bakım birliklerinin amacı ise bu bina ve tesislerin her an görevini yapması ve harbe hazır olması için görevini her zaman ve her yerde en iyi derecede yapacak personel ile çalışmaktır. Uzman erbaş olarak temini yapılan istihkam sınıfı ihtisasları ise şunlardır;

Sıhhi Tesisatçı,Kaynakçı,Marangoz,Temel İstihkâmcı,Elektrikçi,İnşaat Makineleri Bakım Yardımcısı,Uzman Erbaş Ulaştırma Sınıfı ve İhtisasları,Uzman Erbaş Güvenlik (Piyade) Sınıfı

SEÇİM AŞAMALARI

1.Yazılı Sınavlara İlişkin Genel Esaslar
a.Başvurusu kabul edilen adaylar Genel Kültür ve Genel Yetenek Yazılı Sınavlarına çağrılacaklardır.
b.Sınav süresi bir gündür.
c.Genel Kültür ve Genel Yetenek Yazılı Sınavları çoktan seçmeli test sınavı şeklinde olacaktır.
ç.Yazılı sınav sonuçları ile başarılı olanların seçim aşamalarına nerede ve ne zaman katılacağı internet (www.tekok.edu.tr) üzerinden açıklanacaktır.
2.Seçim Aşamalarına İlişkin Genel Esaslar
a.Ön Sağlık Muayenesi:

Ön sağlık muayenesinde başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre adayın genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilip, Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılır. Boy-Kilo uygunluğu değerlendirilir.

b.Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi:
Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi; şınav, mekik ve 400 m. koşu branşlarında yapılır.
Başarılı olmak için; her bir branştan en az 50 puan almak kaydıyla ortalama 60 puan ve üzerinde not almak gereklidir.
FYDT Kriterleri başvuru kılavuzunda belirtildiği gibidir.
c.Mesleki Uygulama Sınavı:

Mesleki uygulama sınavı branşla ilgili araç, gereç, silah ve cihaz üzerinde uygulamalı olarak yapılır. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden ilgili Sınıf Okulu Komutanlığının belirleyeceği konularda ve puanlama cetveli esaslarına göre yapılır.

ç.Karar Mülakatı:

Değerlendirmenin son aşamasıdır. Mülakat teknikleri konusunda uzman ve tecrübeli personelden oluşturulan bir komisyon marifetiyle uzman erbaş adaylarının testler ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, önceden planlanmış, yüz yüze ve sözlü iletişim gerektiren, farklı ve öznel bilgileri edinmek üzere soru cevap yöntemi uygulanarak yapılan görüşmedir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alım Şartları

Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

Uzman erbaşlığa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, belirtilen sınıf ve branşlarda başvurabilir.

Başvuru Koşulları: 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

Dikkat : 6 Ocak 2017 tarihli  29940 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile İlkokul mezunlarının uzman çavuş ve onbaşı olabilmelerinin önünü açıldı.681 sayılı kanun hükmünde kararnamenin tamamı şöyle:

“MADDE 65- 3269 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

EK MADDE 1- İlköğretim mezunlarından ihtiyaç duyulacak özel ihtisası gerektiren sınıf, branş ve ihtisaslarda çok üstün başarı belgesi alanlar; kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının kararı ile uzman erbaş olarak alınabilirler. Bunların uzman çavuşluğa yükselmelerinde lise mezunu olma şartı aranmaz.”

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak

Askerî öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

Ayrıca;

(a) Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

(b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

(c) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.”

Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak [Örneği KKY 51-3 (B) K.K. Uzman Erbaş Yönergesinde bulunmaktadır],

Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

Güvenlik soruşturması uygun olmak,

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler ve ayrılanlar uzman erbaşlığa başvurabilirler.

UYARI-1: Halen görevde olan sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman erbaşlığa başvuruları ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla (en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak), K.K.K.lığınca yayımlanan uygulama emri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

UYARI-2: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (Atamaları yapılmış olsa dahi) işlemleri iptal edilecektir. 

Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır? 

Adaylar ön başvurularını kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ (internet) adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.