Ana sayfa Özel Yetenek Sınavları Spor Liseleri 2020 Başvuruları ve Başvuru Şartları

Spor Liseleri 2020 Başvuruları ve Başvuru Şartları

135052
3

Spor Liseleri 2020 Başvuruları ve Başvuru Şartları,2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Spor Liseleri Başvuruları Ne Zaman ? Spor Lisesi Yetenek Sınavları ve Aşamaları

 

 

Türkiye genelindeki 82 güzel sanatlar ile 76 spor lisesinin 9. sınıflarına özel yetenek sınavıyla 11 bine yakın öğrenci yerleştirilecek. 2020 yılı güzel sanatlar ve spor liselerine başvuru ve kayıt işlemleri ile ilgili MEB tarafından açıklama yapılmamıştır.

2019 YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

Spor liseleri ,  spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin iş ve işlemler, ilgi Yönetmeliğin 20 ve 25 inci maddeleri çerçevesinde Bakanlıkça ilan edilecek kontenjanlara göre aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri Başvuruları


1- 2019-2020 eğitim-öğretim yılında güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî,  geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına alınacak öğrenci kontenjanları 27-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden okul müdürlüklerince girilecektir.

2- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıfını 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında bitiren öğrenciler dilekçe ile birlikte öğrenim görmek istediği okul türlerinden en fazla 2 (iki) okul müdürlüğüne e-Okul üzerinden başvuruda bulunacaktır. Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi e-Okul üzerinden alınacaktır. Geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitirenler ise dilekçe, bir fotoğraf ve ortaokul başarı puanını da gösteren öğrenim belgesi ile birlikte ilgili okul müdürlüğüne başvuru yapacaklardır.

3- Başvurular 10-28 Haziran 2019 tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak EK-1 Dilekçe Örneği ile ilgili okul müdürlüklerine yapılacaktır.

4- Okul müdürlükleri; e-Okul üzerinde açılacak ilgili ekrana sınav tarihi,  yeri ve saati gibi bilgileri başvurulardan önce gireceklerdir. Okul müdürlükleri e-Okul üzerinden düzenlenecek olan EK-2 Sınav Giriş Belgesi’ni kontrol edip onaylayacaklardır. Alanlara göre sınava girecek öğrenci listeleri 29-30 Haziran 2019 tarihleri arasında okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.

5- Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı, bölümler bazında 1-5 Temmuz 2019 tarihleri arasında oluşturulan komisyonlar marifetiyle yapılacaktır. Yetenek sınav sonuçları e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine aynı dönemde işlenecektir.

6- Okul müdürünün başkanlığında sorumluluk sınavı esasları kapsamında oluşturulacak komisyonlarda; ilgili okulun 3 (üç) alan öğretmeni, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilecek diğer okullardan 1 (bir) alan öğretmeni ile alan uzmanı  en az 1 (bir)  akademisyen yer alacaktır. Alan uzmanı akademisyen bulunamadığı durumlarda il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce 1 (bir) alan öğretmeni daha görevlendirilmesi yapılacaktır. Spor liseleri ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri için oluşturulacak komisyonlarda gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü veya tematik spor liseleri için ilgili federasyonlardan ayrıca  1 (bir) temsilci de görevlendirilebilecektir. Ayrıca ihtiyaç duyulması hâlinde komisyonlara yardımcı olmak üzere değerlendirmeye katılmamak kaydıyla en fazla 5 (beş) gözetmen öğretmen daha görevlendirilebilecektir. Spor liseleri sınavlarında il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacaktır.

7- Öğrenci seçiminde yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. Yetenek sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alanların; yetenek sınavının % 70’i ile ortaokul başarı puanının % 30’u alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılacaktır.

8- Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu kararı doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler komisyon tarafından bu Genelgede belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınacaktır.

9- Geçici koruma altında olan yabancı uyruklu öğrencilerden; güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine kontenjan dışında her şubeye 2 (iki)’şer öğrenci olmak üzere bu Genelgede belirtilen usul ve esaslara göre, kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınacaktır.

10- Aday öğrencilerden;

a) Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu kararı doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak olan,

b) Geçici koruma altındaki yabancı uyruklu olan,

öğrenciler yetenek sınavı 50 (elli) puan barajını geçmek şartıyla 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavı kazanan bu durumdaki öğrenciler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonlarınca yerleştirilecektir.

11- Değerlendirmeler, bölümler bazında ekteki sınav değerlendirme ölçütleri çizelgeleri (EK-3, 4, 5, 6 ve 7) ile sınav değerlendirme çizelgelerindeki (EK-8, 9 10, 11 ve 12) esas ve ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.

12- En yüksek puandan aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek liste 5 Temmuz 2019 tarihi mesai bitiminde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.

13- Öğrencilerin kayıtları, 8-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

14- Kayıtlar sonucunda açık kontenjan bulunması durumunda; yedek listeden puan sırasına göre açık kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilerek, 11 Temmuz 2019 tarihinde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek, ayrıca öğrenci velilerine de bilgi verilecektir.

15- Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 12-13 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacaktır.

16- İlgi Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarından bu okulların 9 uncu sınıflarında boş kalan kontenjanlara geçiş yapacak öğrencilerin seçimine ilişkin sınavlar eylül ve ekim aylarının üçüncü haftasında  bu Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

17- Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî,  geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 10. sınıflarında boş kontenjan bulunması ve diğer ortaöğretim kurumlarının 10. sınıfında öğrenim gören öğrencilerin müracaatları halinde eylül ve ekim aylarının üçüncü haftasında bu Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde öğrenci alımı yapılabilecektir.

            Bilgilerinizi ve konuya ilişkin sürecin güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ve mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri müdürlükleri, ortaokul ve imam hatip ortaokulu ile geçici eğitim merkezi (GEM) müdürlüklerine bildirilmesi, ayrıca yerel basın ve yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyurulması hususunda,

Yerleştirme puanı eşit olan adaylarda öncelik sırası aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır.

1- Yetenek Sınavı Puanı yüksek olan

2- Ortaöğretime Yerleştirme Puanı yüksek olan

3- Doğum tarihi küçük olan aday avantajlı olacaktır.

4- Eşitlik bozulmazsa kura çekilecektir.( Tutanak altına alınacaktır)

YERLEŞTİRME PUANI 

Kısaltmalar: Yetenek Sınav Puanı: YTP          Ortaöğretime Yerleştirme Puanı: OYP

Yerleştirme Puanı = YTP’ nin %70 + OYP’ nin % 30 

  1. A) Yetenek Sınav Puanı (100 Puanın % 70 i alınacak)

YETENEK SINAV PUANI

(100Puan) =1. Fiziksel Uygunluk Testi (75 Puan) + 2.Ritim (10 Puan) +3.Sporcu Geçmişi (15 Puan)

Fiziksel Uygunluk Testi (75 Puan) Belirleyicileri: 1.a. Koordinasyon (45 Puan) + 1.b. Çabukluk ve Hız (30 m Surat Koşusu 20 Puan) + 1.c. Kuvvet (Durarak Yatay Sıçrama 10 Puan)

B) Ortaöğretime Yerleştirme Puanının 1/5 i alınarak 100′ lük sisteme dönüştürülür. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Ortaöğretime yerleştirme puanının 100 puana dönüştürülmesinden elde edilen puanın % 30 u 

Not: Yetenek sınavında 100 Puan üzerinden 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.)

KOORDİNASYON (45 PUAN)

ÇABUKLUK VE HIZ (30 m Surat Koşusu 20 PUAN)

KUVVET (Durarak Yatay Sıçrama 10 PUAN)

Düz Takla Etabı

Aday çıkış çizgisinden çıktıktan sonra 4 metre uzunluğundaki minder üzerinde düz takla atarak minderden slalom parkuruna girer. Burada önemli olan eller mindere temas ederek öne yuvarlanmaktır.

Çapraz Slalom Etabı

Aday kasanın içindeki ağırlık topunu elle alarak uzaklıkları işaretlenmiş slalom çubuklarının ilkinin sağından, diğerlerinin arkasından parkuru geçerek kasanın içine ağırlık topunu koyarak denge aleti parkuruna geçer. Aday slalom parkurunu yaparken engel atlamamalı, yanlış yerden geçmemeli, topu yere düşürmemeli ve kasadan topun dışarıya çıkmaması gerekir. Aday slalom parkurundan topu elinden düşürürse, engel atlarsa, yanlış engelden geçerse aday uyarıdan sonra slalom başlangıç noktasından harekete tekrar başlamak zorundadır.

Denge Aleti Etabı 

Denge aleti üzerinde boydan boya geçmek  (denge aletinin başlangıç ve bitiş kısmında bulunan işaretli bölgelere basmak zorunludur.)  Aday denge aletinde düşerse veya başlangıç ve bitiş kısmına basmadığında uyarılarak, harekete başladığı yerden tekrar başlamak zorundadır.

Engel Üstünden ve Altından Geçme Etabı 

Aday birinci engelin üstünden ikinci engelin altından üçüncü engelin üstünden geçerek parkuru tamamlar. Bir sonraki topları taşıma parkuruna geçer. Aday engelleri yanlış geçerse, engelleri düşürürse hareketin başına dönerek hareketi tekrarlamak zorundadır.

Topları Engel Üzerinden Taşıma Etabı 

Aday engelin sağında bulunan kasanın içindeki basketbol toplarını birer birer alıp engel üzerinden geçerek boş kasaya topları taşır. Hareketi eksiksiz tamamlayarak engeller üzerinden sıçrama etabını geçer. (Aday hareketi yaparken top taşıma esnasında topu elinden düşürürse tekrar kasaya koyarak harekete başlamak zorundadır. Boş kasaya konulacak toplar dışarı çıkarsa aday topu tekrar kasaya bırakmak zorundadır.)

Engelli Sıçrama Etabı 

Aday engelli sıçrama etabında sıçrama sitilinde serbesttir.( çift ayak, tek ayak sıçrayarak veya engelleri koşarak atlayabilir.)

Asimetrik Paralel Etabı

Aday asimetrik paralelin sağından geçerek (S) harfi çizer ve hareketi tamamlar ve fotoselden çıkışı yaparak zamanı durdurur. (Aday harekete sol taraftan başlarsa, yanlış yerden geçerse hareketi tekrarlamak zorundadır.)

PUANLAMA: 

Her adaya iki hak verilecek ve bunlardan en iyi dereceleri esas alınacaktır.

En iyi dereceyi yapan kız adaya ve erkek adaya en yüksek puan verilir.

Bu puanlamanın ardından aşağıdaki formül ile kız ve erkek adayların puanlamaları ayrı ayrı hesaplanarak sıralanır. Virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Öğrenci Puanı =En İyi Derece X En Yüksek Puan Öğrencinin derecesi

ÇABUKLUK VE HIZ (20 PUAN)

30 m Surat Koşusu: Aday fotoselin başlangıç noktasından en fazla 1 (bir) metre geriden koşmaya başlar. Hareketi fotoselden geçerek bitirir. Adayın 1 (bir) hakkı vardır. Aday koşu esnasında düşerse bir hak daha verilmeyecektir. Aday çıkış esnasında fotoselin dışından çıkış yaptığı takdirde uyarılarak fotoselin içinden geçip zamanı durdurmak zorundadır. Aksi takdirde aday diskalifiye edilir. Adayın dışında gelişen fotosel arızalarından kaynaklı hatalarda adaya hareketi tekrar etme hakkı verilir. 

PUANLAMA: 

Her adaya tek hak verilecektir.

En iyi dereceyi yapan kız adaya ve erkek adaya en yüksek puan verilir.

Bu puanlamanın ardından aşağıdaki formül ile kız ve erkek adayların puanlamaları ayrı ayrı hesaplanarak sıralanır. Virgülden sonra iki basamak yürütülür. 

Öğrenci Puanı =En İyi Derece X En Yüksek Puan Öğrencinin derecesi

KUVVET (10 PUAN)

Durarak Yatay Sıçrama: Aday harekete başlama esnasında minderin üzerinde belirtilen 40 cm’lik alanda yaylanarak adım almadan durarak öne doğru sıçrar. Sıçrama esnasında ilk düştüğü ya da bastığı yer ile başlangıç noktasındaki mesafe ölçülür.  Adaya 2 hak verilir.  En iyi atlama derecesi değerlendirmeye alınır. Aday atlama esnasında adım alırsa, başlangıç çizgisini ihlal ederse atlayışı geçersiz sayılacaktır. Atlayış mesafeleri metre ile ölçülecektir.

PUANLAMA:           

Her adaya iki hak verilecek ve bunlardan en iyi dereceleri esas alınacaktır.

Aşağıda çıkarılan tablodaki puanlama uygulanır.

Çember İstasyonu

Aday fotoselden giriş yaparak tek çember içine çift ayak kapalı basar, çift çember içine ayaklar açık basar. Sonraki tek çember ile çift çemberde aynı hareketi devam ettirir. Hareketi tüm çemberler bitinceye kadar devam eder sonraki istasyona geçer. Ayaklar kapalı basılan çember içinde, kollar yanda kapalı; ayaklar açık basılan çember içlerinde, kollar yanda açık olacaktır. Hareket esnasında sıralamayı yanlış yapması ve kolların açılıp kapanma hareketini yanlış yapması durumunda aday uyarılarak hareketin başına döner ve hareket adaya tekrar ettirilir. Adayın 3 (üç) hata yapma hakkı vardır. 3. tekrardan sonra yapılan hatada aday ritim sınavı etabını tamamlayamamış sayılır ve 0 (sıfır) puan alır.

Algılama İstasyonu

Aday karışık olarak top sehpasına yerleştirilen renkli ağırlık toplarını kendi rengiyle aynı olan kasaya taşımak zorundadır. Bütün topları renklerine göre doğru kasalara yerleştiren aday bir sonraki istasyona geçer. Yanlış yerleştirilen her top için aday uyarılır, doğru yapıncaya kadar bir sonraki istasyona geçemez. Kasa dışına çıkan her top aday tarafından kasaya bırakılmak zorundadır.

Merdiven İstasyonu

Aday harekete çift ayakla başlar; sonra sağ ayak, çift ayak, sol ayak, çift ayak, sağ ayak, çift ayak, sol ayak, çift ayak olarak hareketi fotoselden çıkarak bitirir. Hareket esansında aday belirtilen sıralamanın dışında hata yaparsa uyarılarak hareketin başına döner ve hareket tekrar ettirilir. Adayın 3 (üç) hata yapma hakkı vardır. 3. tekrardan sonra yapılan hatada aday ritim sınavı etabını tamamlayamamış sayılır ve 0(sıfır) puan alır. PUANLAMA: 

10.2.a. Çember İstasyonu ve 10.2.c. Merdiven İstasyonunda her adaya 3 hak verilecek aday herhangi bir istasyonda 3. Hakkında da başarılı olamazsa aday Ritim Sınavını tamamlayamamış sayılır ve adaya 0 (sıfır) puan verilir.

10.2.b. Algılama İstasyonu’ nda aday doğru yapıncaya kadar son istasyona geçemez.

En iyi dereceyi yapan kız adaya ve erkek adaya en yüksek puan verilir.Bu puanlamanın ardından aşağıdaki formül ile kız ve erkek adayların puanlamaları ayrı ayrı hesaplanarak sıralanır. Virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Öğrenci Puanı =En İyi Derece X En Yüksek Puan Öğrencinin derecesi

SPORCU GEÇMİŞİ (15 Puan)

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 2015/14 Sayılı Genelgesinde belirtilen kriterlere göre aşağıdaki puan verilecektir.

Sporcu Geçmişi Belgesi (Sınav Değerlendirme Ölçeğinde 15 Puana kadar değerlendirmeye alınan ´Sporcu Geçmişi´ puanı alabilmek için:

Okul Sporları bünyesinde derece yapmışsa ‘Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden’ Onaylı Müsabaka Cetveli ıslak imzalı resmi üst yazı şeklinde (Dilekçe örneği okuldan alınacaktır) 

B)Kulüpler bazında derece yapmışsa: ‘İl içinde ise, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden; daha üst düzeyde ise (Gruplar ve Final) branşının bağlı olduğu Federasyondan Onaylı Müsabaka Cetveli ıslak imzalı resmi üst yazı şeklinde

Belgesini başvuruda getirmeyenler ile ıslak imzalı resmi üst yazı şeklinde getirmeyenlerin belgeleri dikkate alınmayacaktır.

YERLEŞTİRME PUANINDA SIRALAMA 

Adayların Yerleştirme Puanı kızlar ve erkekler birlikte değerlendirilerek 30 (otuz) asil, 30 (otuz) yedek öğrenci Yerleştirme Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

2019-7_Genelge_Ekleri-Dilekce
3 YORUMLAR

  1. Şimdi benim bu okula gitmem için ne yapmam gerek hem normal sınav hemde yetenek sınavınamı girmeliyim

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.