Ana sayfa Özel Yetenek Sınavları Özel Yetenek Sınavları ve Başvuru Şartları 2020

Özel Yetenek Sınavları ve Başvuru Şartları 2020

7984
0

Özel Yetenek Sınavları ve Başvuru Şartları 2020.Üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin grafik tasarım, geleneksel Türk sanatları, fotoğraf, sanat eserleri konservasyonu ve restorasyonu, resim, heykel, seramik ve cam tasarımı, teksti ve moda tasarımı, sahne dekorları ve kostümü   bölümlerini özel yetenek sınavları ile tercih edebilirler.

 

 

     Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Bazı Lisans Programları

 

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ

Bölümün Amacı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, insan ve insan gruplarının çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya ve onlara yaşanabilir bir çevre oluşturmaya yönelik ürünler tasarlayan tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler tasarım projeleriyle yaratıcılıklarını ve teknik bilgilerini geliştirirken; aynı zamanda araştırma, planlama, yöntembilim, ergonomi, tasarım tarihi, malzeme ve üretim teknikleri, tasarım yönetimi gibi derslerle kuramsal bir altyapı da kazanmaktadırlar. Öğrenciler ağırlıklı olarak ev aletleri, yatırım ürünleri, mobil ürünler, otomotiv gibi alanlarda tasarım projeleri gerçekleştirmektedir.

Eğitim

Tasarım olgusu ancak estetik, teknik, ekonomik ve sosyal faktörlerin bir arada olması koşuluyla kavranabilir. Disiplinlerarası bir yaklaşımla kavranabilecek olan bu olgu, takım çalışması disiplini ile bilimsel ve teknik bilgi sahibi olmayı gerektirir. Yeni teknolojileri ve bilgileri insanların kullanımı için akılcı ürünler haline dönüştürürken, endüstri ürünleri tasarımcıları özgün kimlikleri ile etkin olmak zorundadırlar. Bu gereksinimleri karşılayabilmek için, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerine bahsedilen kapsamda bir formasyon sağlayabilecek bir eğitim programı oluşturulmuştur.

FOTOĞRAF BÖLÜMÜ 

Bölümün Amacı

Ülkemizde meslek ve sanat eğitiminin birincil sorunu, eğitim, üretimin gereksinmeleri ile bağdaşamamasıdır. Fotoğraf Bölümü’nün çıkış noktası, ülkemizdeki fotoğraf sektörü ile iletişim içinde olan bir eğitimi gerçekleştirecek olanakları aramaya yöneliktir. Bu nedenle kuruluş aşamasından itibaren bu bağın kurulmasına özen gösterilmektedir. Teknik, estetik ve kuramsal bilgilerle donanmış yaratıcı fotoğraf sanatçılarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim

Bölümün amacı reklam, moda dünyası, basın-yayın alanı, arşiv ve belge araştırma alanı, doğa ve sit alanlarının belgelenmesi, fotoğraf araştırma ve geliştirme projeleri ile fotoğraf sanatı alanına nitelikli eleman yetiştirmektir. Öğrencilerin teknik, estetik ve kuramsal bilgilerini artırmak ve fotoğraf sanatının diğer sanat dalları ile etkileşimini gösterebilmek amacıyla lisans öğretiminin ilk iki yılında fotoğraf tekniği, estetiği ve genel kültür dersleri programda yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü ders yılları içerisinde fotoğrafın uzmanlık dallarında çalışmalar devam ettirilmektedir. Son sınıfın ikinci yarıyılında ise öğrencinin önerisi ve jürinin onayı ile seçilen bir konuda diploma projesi ödevi verilir.GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

Bölümün Amacı ve Eğitim

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, sanat formasyonu alarak görme ve algılama yetisi kazanan, geleneksel değerleri araştıran, saptayan, koruyan ve sanatsal kimliği ile çağdaş anlamda ileri götürmeyi hedefleyen ve özgün yaklaşımlar getirebilen yaratıcı bireyleri yetiştirmeyi amaçlar. Bölümde, eğitim-öğretime açık bulunan Ana Sanat dalları adı altında yer alan lisans programlarında sanat ve tasarım, kültür ve teknoloji başlığında temel teorik ve uygulamalı bilgiler, bölümün adı altında yer alan lisansüstü programlarında kişinin uzlanım alanını kendisinin belirleyeceği ileri mesleki bilgiler verilir.

Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı

Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı eğitim programında; evrensel kültüre mal olmuş, millî değerlerimizin ışığında, kitap sanatlarından Tezhip, Minyatür, Hat, Ebru, Restorasyon ve Konservasyon, İç Mimari sanatlarından Kalemişi, Türk İç Mimari Restorasyonu ile Ahşap Sedef Oyma Sanatları ve kültür derslerinde uygulamalı ve teorik eğitim verilmektedir. Bölümün amacı Türk Sanatı’nın klasik anlamda eğitim kriterleri ve özelliklerini çağın estetik anlayışı ile birlikte ele alıp yeni yorumlara varabilen sanatçıların yetiştirilmesidir. Mezunlar lisans diplomasına ve sanatçı unvanına hak kazandığı gibi, eski eserlerin bilimsel yöntemlerle bakım ve onarımını yapabilir, müze, kütüphane ve bu gibi kurumlarda görev alabilir. Tezhip, Minyatür, Hat, Kalemişi, Ahşap, Sedef, Ebru sanatlarında yeni ve çağdaş eserler ürettikleri gibi sağlam desen bilgileri ile tekstil, seramik vs. sektörlerinde desen tasarımı alanlarında da görev alabilirler.

Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı

Geleneksel Türk Sanatları Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı’nda verilen eğitimde; Geleneksel Tekstil Sanatları alanındaki bilimsel araştırmalara, gittikçe yok olan tekstil sanatlar ürünlerinin araştırılmasına, saptanmasına ve arşivlenmesine, bu bağlamda Türk kültür miras ve birikiminin sistematik olarak değerlendirilmesine önem vermektedir. Temel tasarım, kirkitli dokumalar ve dokuma kumaşlar, baskı ve boyama teknikleri teorik ve uygulamalı olarak aktarılmaktadır. Geleneksel tekstil sanatlarımızda önemli bir yeri olan doğal boyar maddeler ve uygulamaları, restorasyon ve konservasyon bilgileri verilmekte, eğitim süresi boyunca yapılması zorunlu olan stajlar ve alan araştırmaları ile bu bilgiler pekiştirilmektedir. Mesleki bilgiler yanında fakülte havuzunda bulunan diğer disiplinlerden alınacak kültür ve sanat tasarım dersleri ile mesleki bilgilere zenginlik katılabilinmektedir. Lisans eğitimi süresince yönetmeliğe uygun olarak farklı disiplinlerden yandal ve çift anadal eğitimi alabilen öğrenciler daha donanımlı olarak mezun olabilir ve eğitimlerinin bir kısmını yurt dışı eğitim kurumlarında tamamlayabilirler.

GRAFİK BÖLÜMÜ

Bölümün Amacı

Bölümün amacı, grafik kapsamına giren tüm disiplinlerde teknik ve estetik yönden eğitilmiş, kendi çevresini ve çağını çözümleyip sentez yapabilen, özgün fikir ve yapıtlar üretebilen, rasyonel düşünebilen, yeni çağın dinamik yapısına uyum sağlayabilecek, bilgi ve algılama yetisine sahip, özgüveni olan grafik tasarımcılar yetiştirmektir. Eğitim ve öğretimin amacı, öğrencilerin yaratıcı ve yapıcı güçlerini geliştirmek ve özgün bir tasarımcı kimliği oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Kurum mezunu grafik tasarımcılar ülke standartlarının yükselmesinde önemli rol oynamaktadırlar.

Eğitim

Programlar çağın getirdiği değişimlere ve yeni gereksinmelere paralel olarak geliştirilir. Grafik Bölümü Programı, Reklam Grafiği, Ambalaj Grafiği, Süreli Yayın Grafiği Tasarımı, Serbest Grafik ve İllüstrasyon, Yazı-Tipografi, Özgün Baskı Resim (gravür, litografi, serigrafi), Sinema – TV Grafiği, Fotoğraf, Web Tasarımı ve Multimedya gibi görsel iletişim alanı içinde yer alan konuları kapsamaktadır. Bununla beraber öğrenciler Reklamcılık Bilgileri, Medya Analizi, Grafik Sanatlar Tarihi, İletişim Kuramları gibi mesleki kültür dersleri ve Düşünce Tarihi, Sanat Sosyolojisi, 20. Yüzyıl Sanatı, Türk Sanatı, Yabancı Dil gibi diğer teorik derslerle bilgilendirilmektedir. Reklam piyasasındaki güncelliğin bölümümüze yansıtılabilmesi için, kadrolu öğretim üyelerinin yanı sıra, grafiğin çeşitli disiplinlerinde uzman kişiler de eğitim kadrosunda yer almaktadır.HEYKEL BÖLÜMÜ

Bölümün Amacı

Sorgulayıcı, araştırmacı, yaratıcı kimliğini açığa çıkaran bir eğitim programı ekseninde her türlü anlatım dilini kullanarak kendilerini ifade edebilecek teknik ve düşünsel donanıma sahip heykeltraşlar yetiştirmektir.

Eğitim

Heykel Bölümünde Lisans Eğitim Programının süresi 8 yarıyıldır. Kuramsal dersler, konferanslar, work-shoplar ve sergilerle beslenen program, seçilmiş bir alana yapılan uygulama ve önceki yıllarda yapılmış işlerden oluşan bir serginin değerlendirilmesiyle tamamlanır. Bölümden mezun olabilmek için toplam 60 iş günü zorunlu stajın yapılması ve diploma ödevi ile tüm derslerin yönetmeliğe uygun biçimde başarılması gereklidir.

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

Bölümün Amacı

İçmimarlık eğitimi birey ve toplulukların değişik amaçlarla yararlandıkları tüm çevre ve mobilyaların tasarımlanması doğrultusunda öğrencilerin eleştirel düşünme, sanatsal ve biçimsel araştırma, yakın disiplinlerle ortak çalışma yöntemlerine uyum ve kişisel yetenekleriyle tasarlama yönlerinin gelişmesini amaçlar.

Eğitim sürecinde görme, algılama, düşünme, inceleme, irdeleme, fikir geliştirme, uygulama biçimleri, araştırma ve karşılaştırma yöntemleri ile analiz-sentez yöntemlerini kuramsal anlatımlar ve deneysel, pratik, proje uygulamaları ile alan öğrenciler tasarım becerilerini geliştirerek, içmimarlık mesleğine hazırlanırlar.

Eğitim

İçmimarlık Bölümü eğitiminin ana başlıklarını; teorik ve kültürel birikim, içerik-tasarım ilişkisi, özgün tasarım, kuramsal ve uygulamalı araştırmalar, sanayi bağlantılı projeler, malzeme ve uygulama seminerleri oluşturmaktadır.

Dört yıllık eğitim süresince içmimarı tasarım odaklı; temel tasarım, teknik resim, içmimarı çevre ve mobilya tasarımı, konstrüksiyon, yapı bilgisi, rölöve-restorasyon, teknik donatım, anlatım teknikleri, malzeme, tasarım tarihi gibi teorik, teknik ve uygulamalı dersler verilmektedir.

MÜZİK BÖLÜMÜ

Bölümün Amacı

Evrensel ölçütlerde başarı kazanıp ülkemizi temsil edebilecek müzisyen, solist ve kompozitörlerin yetiştirilmesi, uluslar arası müzik sanatı eğitiminde eş değerlik sağlamak müzik programının hedefidir. Müzik bölümü; bilgi ve becerilerini yaratıcı alanda kullanabilecek sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, kompozitör veya solist olmanın yanı sıra, müzik ile ilgili teknolojiyi kullanabilen, alanı ile ilgili literatür bilgisi ve donanımına sahip olan, bilgisini disiplinler arası alanlarda kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, enstrüman ve kompozisyon branşlarında, konularında uzman öğretim elemanları ile bire bir çalışabilmektedirler. Müzik bölümü öğrencileri, solistlik veya kompozitörlük eğitimlerinin yanı sıra, alabilecekleri çeşitli seçmeli dersler ile program çerçevesinde ilgi duydukları diğer alanlarda da eğitim alma şansına sahiptirler. Uygulanan program doğrultusunda, öğrenciler ana branşlarına ek olarak ilgi duydukları caz teorisi ve armonisi, ikinci enstrüman, film müziği, orkestra şefliği, müzik atölyesi gibi pek çok farklı dersi seçmeli olarak alma imkanına sahiplerdir.

RESİM BÖLÜMÜ  

Bölümün Amacı

Resim Bölümü’nde öğrencinin bireysel yaratıcı kişiliğini öne çıkaran bir eğitim programı uygulanmaktadır. Bölümün eğitim programı resim kökenli olup çeşitlilik ve disiplinlerarası sanat anlayışı temel alınarak oluşturulmuştur. Resim sanatının tarihi ve kuramı uygulama bütünlüğü içerisinde verilmektedir. Deneysel ağırlıklı programlar, konferans, seminer, sergi ve uygulamalarla desteklenmektedir. Resim Bölümü’nde üçüncü yarıyıldan başlayarak interdisipliner yapıya dayalı bireysel çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Eğitim

Kavram, kavramın nesnelleştirilmesi ve bu süreçte ortaya çıkan ilişkilerin irdelenmesi üstüne kurulu kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapılmakta; özel konulu proje çalışmaları ile bu program desteklenmektedir. Üçüncü yarıyıldan itibaren ayrıca, zorunlu seçmeli derslerle; mimaride resim-duvar resmi, malzeme ve yöntem araştırmaları, özgün baskı, ışıklı cam resmi dersleri ve uygulamalarıyla öğrencilerin birikimleri arttırılmaya çalışılmaktadır.

SERAMİK VE CAM BÖLÜMÜ

Bölümün Amacı

Seramik ve Cam Bölümü, özgün seramik ve cam sanatçılarının yanı sıra bu dallarda estetik ve teknik nitelikleri yüksek, seramik-cam endüstrisinin gereksinim duyduğu tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim, öğrenciyi seramik ve cam olgusunun doğası, teknolojisi ve olası her türlü biçimlendirme yöntemleri ile tanıştırmak, zaman içinde bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla kuramsal ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir.

TEKSTİL BÖLÜMÜ  

Bölümün Amacı

Bölümün amacı öğrencinin görsel algısını ve yaratıcı gücünü geliştirmektir. Tekstil tasarımcı adayları tasarım üretirken ayrıca yeteneklerini ve yaratıcı düşüncelerini tekstil endüstrisine uyarlamak üzere eğitilmektedirler. Bölüm endüstriye tasarım yarışmalarına katılarak yeni ve yaratıcı tasarımlarla destek vermektedir. Form ve fonksiyonelliğe bağlı yaratıcı gücü kullanırken tekstil endüstrisinin gelişimine ve teknolojisine ayak uydurmak bölümün amacıdır.

Eğitim

Dokuma Tasarımı: Dokuma teknikleri ile tasarım projeleri yapılır. Halı-kilim tezgahları, 4 çerçeveli el tezgahları, 24 çerçeveli şablon tezgahları bulunduğu dokuma atölyesindeki donanım ile dokuma kumaşlar ve sanat objeleri üretimi yapılır.

Baskı Tasarımı: Tekstil baskıcılığının temelini oluşturan, yazmacılıktan şablon baskıcılığa kadar çeşitli baskı tekniklerinin uygulandığı baskı atölyesi, deneysel çalışmaların yapıldığı baskı-batik- boya atölyesi bulunur. Hem serbest, hem de raporlu baskı denemelerinin yapıldığı çağdaş tasarımlar ile üretim projeleri yapılmaktadır.

Giyim Tasarımı: Biçim ve hacim, malzeme ilişkisinin denendiği giyim atölyesi ve dikiş tekniklerinin uygulandığı dikiş atölyesi bulunmaktadır. Yaratıcılığın ön planda olduğu serbest sanatsal çalışmalar yanı sıra hazır giyime yönelik uygulamalar ve teknik derslerde yer almaktadır.

Örme Tasarımı: Örme teknikleri ile tasarım projeleri yapılır. Bir adet 12 gauge, dört adet 7 gauge, iki adet 5 gauge ve bir adet 3 gauge v tipi elörme makinesinin bulunduğu örme atölyesindeki donanım ile örme kumaşlar ve sanat objeleri üretimi yapılır.

Sınav Başvurusu İçin

Adayın Özel Yetenek Giriş Sınavına başvurabilmesi için 2018 TYT sınavına girmesi ve TYT puan türlerinin birinden Müzik Bölümü için en az 150 ham puan alması gerekir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm) engelli olduklarını belgelemek kaydıyla, TYT puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekmektedir.

GİRİŞ SINAVLARI  

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Heykel, İçmimarlık, Resim, Seramik ve Cam, Tekstil Bölümleri için;

BİRİNCİ AŞAMA – ELEME SINAVI  

Sınav tek oturumludur.

Sınav Türü: Görsel algılama / bellek / kurgulama.

Adayların ikinci aşama seçme sınavlarına girme hakkını elde edebilmeleri için, birinci aşama eleme sınavından 100 puan üzerinden 50 puan almaları zorunludur. En yüksek puandan en düşüğe doğru yapılan sıralamaya göre, bölüm kontenjanlarının toplamının en az 3 (üç) ve en fazla 5 (beş) katı kadar aday, seçtiği bölümlerin ikinci aşama seçme sınavlarına girme hakkını kazanır.

İKİNCİ AŞAMA – SEÇME SINAVI

Bölümlerin eğitim öğretim programları doğrultusunda düzenlenecek İkinci Aşama Seçme Sınavı, Birinci Aşama Eleme Sınavını başaran adayların, ön kayıt formlarında tercih ettikleri bölümlere göre katılmaya hak kazanacakları iki kısımdan oluşan bir sınavdır.

 1. Kısım – Uygulama;

Sınav tek oturumda iki sorudan oluşur.

Sınav Türü: Model / bellek / kurgu / şekillendirme.

Değerlendirme: 100+100=200 puan üzerinden yapılır. Bölüm kontenjanının en çok 3 katı aday puan sıralamasına göre dosya değerlendirmesi ve sözlü görüşmeye alınır.

 1. Kısım – Dosya değerlendirmesi ve sözlü görüşme;

Adayların seçtikleri bölümlere göre, özel yeteneklerinin ölçüleceği bir sınavdır.

Değerlendirme: 100 tam puan üzerinden yapılır.

FOTOĞRAF BÖLÜMÜ GİRİŞ SINAVI

Fotoğraf Bölümü giriş sınavı iki aşamadan oluşur.

BİRİNCİ AŞAMA – ELEME SINAVI

Tek oturumda üç bölümden oluşur.

Değerlendirme: 100 puan üzerinden yapılır.

 1. Fotokopi halinde kontür olarak verilmiş bir sahnenin tarif edilen ışık yönüne göre, ışık-gölge ilişkisinin (gerçekçi bir gözle) kurulması istenir. (20 Puan)
 2. Fotokopi halinde verilen fotoğrafların, önerilen başlıklar yönünde yeniden kadrajlanması (çerçevelenmesi) istenir. (40 Puan)
 3. Görsel algı sınavı; projeksiyonla 5’er saniye gösterilecek 20 adet fotoğraf hakkındaki soruların yanıtlanması istenir. Her fotoğraf gösteriminin sonunda ışık açılır ve adayın yanıt vermesi için 20 saniye süre verilir. (40 Puan)

Adaylar, Birinci Aşama Eleme Sınavı puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. Bu sıralamaya göre, bölüm kontenjanının 3 katı sayıda aday İkinci Aşama Seçme Sınavına girmeye hak kazanır.

 İKİNCİ AŞAMA – SEÇME SINAVI  

Tek oturumlu, iki kısımdan oluşur.

 1. Kısım – Yazılı sınav; (Genel Kültür ve Temel Fotoğraf Bilgisi)

Değerlendirme: 200 puan üzerinden yapılır.

 1. Kısım – Dosya değerlendirmesi ve sözlü görüşme;

Değerlendirme: 100 puan üzerinden yapılır.

MÜZİK BÖLÜMÜ GİRİŞ SINAVI  

Müzik Bölümü giriş sınavı iki aşamadan oluşur.

BİRİNCİ AŞAMA – ELEME SINAVI  

Toplam 100 Puan üzerinden değerlendirilir.

Ses: 2’şer adet olmak üzere tek ses, iki ses, üç ses ve dört ses (10 puan).

Bellek: 2 ritmik bellek, 2 ezgisel bellek (15 puan).

Performans: Bir etüd, bir serbest parça çalınmalıdır. Kompozisyon alanı adaylarının performans olarak iki farklı tarzda yazılmış eseri yazılı olarak getirmeleri istenmektedir; adaylar aynı eserleri arzu ederlerse yazılı olmanın yanında CD kaydı v.b. şeklinde de sunabilirler (60 puan).

Deşifre: Enstrüman alanından başvuran adaylar enstrümanları ile, kompozisyon alanından başvuran adaylar ise piyano ile deşifre yapacaklardır (15 puan).

100 puan üzerinden 50 veya üzeri puan alan adaylar, en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak İkinci Aşama Seçme Sınavına girmeye hak kazanır.

İKİNCİ AŞAMA – SEÇME SINAVI 

Toplam 100 Puan üzerinden değerlendirilir.Sınav iki bölümden oluşur:

 1. Alan Performansı
 2. Dosya Değerlendirmesi ve Sözlü Görüşme
 3. Bölüm: Alan Performansı

Enstrüman (keman, flüt, obua, korno, viyolonsel, viyola, kontrabas veya piyano) alanında başvuran adaylardan “3 farklı dönemden 3 eser” (örneğin; barok, klasik, romantik, 20. yüzyıl, çağdaş gibi) şeklinde performans beklenir.

Kompozisyon alanında başvuran adayların sınavı ise sınavın birinci aşamasında jüriye sundukları iki eserden bir veya her ikisinin jüri tarafından sorulan sorularla değerlendirmesinden, kendi parça/parçalarını tanımlamasından ve daha önce görmedikleri bir eseri yine jüri tarafından yöneltilen sorularla yorumlamasından ve değerlendirmesinden oluşacaktır. Sözlü analiz, ton ve form bilgisi ile sözlü akor geçişleri ve ton değiştirmeler kompozisyon alanındaki öğrencilerin sınav sorularını oluşturan öğelerdir (Toplam 200 puan).

 1. Bölüm: Dosya Değerlendirmesi ve Sözlü Görüşme

Bu bölümde aday mülakata alınır ve adayın çalışmalarından oluşan dosya değerlendirilir. İlk bölümde enstrüman alanından sınava girenler için adayın verdiği konserler, kompozisyon alanından sınava girenler içinse besteleri ve müzikle ilgili çalışmaları değerlendirilir (Toplam 100 puan).

Müzik Bölümü Giriş Sınavları için Önemli Not:

*Adaylar Birinci Aşamada çaldıkları parçaları ikinci aşamada tekrar edemezler. Sonat ve / veya Konçerto çalacak olanların bir bölüm çalmaları, bir parça çalmaları demektir. Tüm sonatı ve / veya konçertoyu çalmaları gerekmemektedir.

*Adaylar, Müzik Bölümü sınavında gereken malzemeleri ve enstrümanları (piyano dışında) kendileri getirmek zorundadırlar. İlan edilen enstrümanların dışında bir enstrüman ile sınava katılmak mümkün değildir.

*Eşlik ile çalmak isteyenler kendi eşlikçilerini temin etmek durumundadır.

SINAVLARDA GEREKEN MALZEMELER

Birinci Aşama Eleme Sınavı için;

2B, 3B, 4B kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, kağıt altlığı (50×70 cm), renkli kuru boya, makas, stick yapıştırıcı.

İkinci Aşama Seçme Sınavı için;

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü:

2B, 3B, 4B kurşun kalem, silgi, kağıt altlığı (50×70 cm).

Fotoğraf Bölümü:

Birinci Aşama Eleme Sınavı ve İkinci Aşama Seçme Sınavları için: Kurşun kalem, silgi, tükenmez kalem, renkli boya kalemleri, cetvel ve gönye.

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü:

Renkli boya kalemleri, karakalem (HB, B, 2B, 3B), silgi, cetvel, pergel, gönye ve kağıt altlığı (50×70 cm).

Grafik Bölümü:

2B, 4B kurşun kalem, silgi, suluboya (12’li), ince/kalın fırça, su kabı, palet-gode, cetvel (30 cm), kağıt altlığı (50×70 cm)

Heykel Bölümü:

2B, 3B, 4B kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, kağıt altlığı (50×70 cm).

İç Mimarlık Bölümü:

2B, 3B, 4B kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, makas, cetvel (30 cm.), yapıştırıcı (stick), kağıt altlığı (50×70 cm).

Müzik Bölümü:

Adaylar, piyano dışında, enstrümanlarını kendileri getirmek zorundadırlar. İlan edilen enstrümanların dışında bir enstrüman ile sınava katılmak mümkün değildir.

Resim Bölümü:

2B, 3B, 4B kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, cetvel (30 cm), kağıt altlığı (50×70 cm), renkli kuru boya, makas, stick yapıştırıcı.

Seramik Cam Bölümü:

2B, 3B, 4B kurşun kalem, silgi, suluboya, suluboya fırçası (farklı kalınlıklarda), su kabı, kağıt altlığı (50×70 cm).

Tekstil Bölümü:

2B, 3B, 4B kurşun kalem, silgi, maket bıçağı, suluboya, kuru boya, yapıştırıcı, makas, su kabı, çeşitli fırçalar, kalemtıraş, kağıt altlığı (50×70 cm).

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.