Ana sayfa Güncel Öğrenci Katkı ( Harç ) Kredileri

Öğrenci Katkı ( Harç ) Kredileri

2285
0

Öğrenim ve Katkı (Harç) Kredisi Tahsisi Yapılacak Öğrencilerden İstenecek Belgeler

 

 

Tahsis yapılan öğrencilerin tamamından, başarı durumu belgesi (kurumca, kılavuz içerisinde verilen matbu belge öğretim kurumuna tanzim ve tasdik ettirilecektir), vukuatlı nüfus kayıt örneği (öğrencinin kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğünden alacağı aile nüfus kaydını gösterir belge), taahhüt senedi (kurumca matbu olarak düzenlenen taahhüt senetleri öğretim kurumlarına gönderilecektir). Öğretim kurumlarından temin edilecek 2 nüsha taahhüt senedi, tahsis listelerinde bildirilen miktarda noterde tanzim ve tasdik ettirilecektir.

a) 18 yaşından küçük olanlar taahhüt senetlerine velileri ile birlikte imza atacaklar ve muvaffakatname düzenleyeceklerdir.

b) 18 yaşından büyük olanlar kendileri imza edeceklerdir. Öğrenciler, tahsis listesinde istenilen belgeleri tasdikli olarak temin ettirdikten sonra kılavuz içerisinde bulunan zarfa koyup YURTKUR tarafından bildirilen adrese posta ile gönderecek veya elden teslim edeceklerdir.

Müracaat Formundaki Beyana Göre İstenecek Belgeler

Yetiştirme veya Vakıf Yurdu belgesi, şehit çocuğu belgesi, okuyan kardeş belgesi, maaş/ücret belgesi, vergi levhası belgesi, meslek belgesi, emeklilik belgesi, isteğe bağlı sigortalılık belgesi, çiftçilik belgesi.

Öğrenim ve/veya Katkı (Harç) Kredisi Almaya Hak Kazanıldığının Öğrenilmesi

Tahsis listesinde istenilen belgelerin beyanlara uygunluğu ile taahhüt senedini incelenecek, bir eksiklik veya yanlışlık görülmediği takdirde öğrenim ve/veya katkı kredisi ödemesi yapılacaktır. Öğrenim ve/veya katkı kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin listeleri devam etmekte oldukları öğretim kurumlarında ilan edilecektir.

Öğrenim Kredisi almaya hak kazanan öğrenciler listesinde, öğrencinin adı, soyadı, öğrenim kredi numarası ve hesabının bulunduğu banka şubesine bildirilmektedir.

Öğrenim kredi numarası ile ilgili banka şubesine müracaat eden öğrenciye ilk ödeme yapılacak, ayrıca bundan sonraki ödemelerde kullanılmak üzere adına düzenlenmiş Öğrenim Kredi Kartı verilecektir. Bundan sonraki ödemeler de öğrenim kredi kartı ibraz edilmek suretiyle aynı banka şubesinden yapılacaktır. Ödemeler, yılda dört kez (I. Dönem: Ocak-Şubat-Mart) (2. Dönem: Nisan-Mayıs-Haziran) (3. Dönem: Temmuz-Ağustos-Eylül) (4. Dönem: Ekim-Kasım-Aralık) üçer aylık dönemler halinde peşin olarak T.C. Ziraat Bankası şubelerince yapılmaktadır.

Öğrenim ve/veya Katkı (Harç) Kredisinin Verilme Süresi

Öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve öğrenim ve/veya katkı (harç) kredisi almasına engel bir durumun olmaması koşuluyla okuduğu öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar öğrenim ve/veya katkı (harç) kredisi verilmektedir.

Öğrenim Kredisi Borcunun Tespiti

YURTKUR’dan öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Devlet İstatistik Ensitüsünün toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir. Öğrencilerin ödeyecekleri bakiye kredi borcu, öğrencilerin eğitimi süresinde kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçemez.

Katkı (Harç) Kredisi Borcunun Tespiti

YURTKUR’dan katkı (harç) kredisini alan öğrencilerin borcu, kurumca öğrenci adına Üniversitesi hesaplarına ödenen miktarlara, katkı kredilerinin verildiği yıllara ilişkin Devlet İstatistik Enstitüsü toptan eşya fiyatları endeksleri dikkate alınmak suretiyle kurum yönetim kurulunca belirlenecek bir miktar ilave edilerek tesbit edilir.

Öğrenim Kredisinin Kesilme Sebepleri

Öğrenim kredisi, öğrencinin yükseköğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması, vazgeçmesi, izin alması, sağlık sorununun olması, öğrenim kurumunun kapatılması, kurum yurtlarından süresiz çıkarılması cezası alması, öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması, burs alması, devamlı gelirle çalışması, kesin hükümle mahkûm olması, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde kesilir.

Katkı (Harç) Kredisinin Kesilmesi

Katkı (harç) kredisi almaktan vazgeçmesi, öğrencinin kendi isteği ile ilgili öğretim kurumunu terk etmesi veya henhangi bir nedenle öğretim kurumundan çıkarılması, öğrencinin mezun olması, katkı (harç) kredisi talebi sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi, normal öğrenim süresinin sona ermesi, öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması hallerinde katkı (harç) kredisi kesilir.

Öğrenim Kredisi Borcunun Ödenmesi

Önlisans, lisans öğrencileri veya ara vererek master, doktora öğrenimi yapan öğrenciler borçlarını, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun narmal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, lisans öğreniminden sonra öğrenimine ara vermeden, master öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl sonraki aydan başlamak üzere, lisans ve master öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını doktora öğreniminin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, kredi aldığı süresinin yarısı kadar sürede ve üçer aylık dönemler halinde ödemek zorundadırlar.

Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitiş ve borçlarının tahsilat başlangıç tarihi, yeni öğretim kurumlarının narmal öğretim süresine göre hesap edilir. Kredi almaktan vazgeçen öğrencilerden borçlarını, yukarıda belirtilen hükümlere göre öderler.

a) Öğretim Kurumundan Ayrılma Halinde Borcun Ödenmesi

Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonra başlamak üzere ve bir yıl içinde üçer aylık dönemler halinde borcunu öder. Öğretim kurumunu değiştirdikten veya kredi almaktan vazgeçtikten sonra öğretim kurumundan ayrılan veya çıkarılanlar hakkında da aynı borç ödeme kuralları uygulanır.

b) Diğer Hallerde Borcun Ödenmesi

Hakikate aykırı beyanda bulunma, burs alma, en az asgari ücret düzeyinde sürekli bir işte çalışarak bir gelire sahip olma, kesin hükümle mahkûm olma ve kurum yurtlarından süresiz çıkarılma sebebiyle kredinin kesilmesi halinde öğrenci borcunu, kredisinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonraki tarihi takip eden aydan başlamak suretiyle bir yıl içinde üçer aylık dönemler halinde öder. Bu durumda olan öğrenciler için, kredi borcunun tespiti maddesine göre belirlenen endeks artışından ilave edilen miktarlardan herhangi bir indirim uygulanmaz.

Katkı (Harç) Kredisi Borcunun Ödenmesi

Öğrenci katkı (harç) kredisi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden 1 yıl sonraki ocak ayından başlamak suretiyle kredi aldığı süre kadar zamanda ödemek zorundadır.

Diğer Hallerde Borcun Ödenmesi

Öğretim kurumundan kendi isteği ile ayrılan veya çıkarılan öğrenci, kuruma olan borcunu ayrılış tarihini takip eden bir yıl sonraki ocak ayından başlamak üzere kredi aldığı yıl sayısı kadar sürede öder. Bir yıllık borç ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül, ayları içinde olmak üzere toplam üç taksitle kurumca tahsil edilir.

Öğrenim ve Katkı (Harç) Kredisi Taksitlerinin Ödenme Zamanı

Borçlu öğrenim ve katkı (harç) kredisi taksitini her dönemin son ayının en geç sonuncu iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar. Ödeme günü (borcun aylıklardan kesilmesi hali hariç) taksitin havalesi ile ilgili banka dekontu, PTT makbuz ve çeklerinin veya kurum teşkilatına ait vezne makbuzlarının taşıdığı tarihtir. Ödeme gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup ödemelerde bir ihtilaf halinde kurum kayıtları esas alınır.

Öğrenim Kredisi Taksitlerinin Zamanında Ödenmemesi

Öğrenim kredisi borçlusu olup borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin ilk seferde borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamının derhal ödenmesi gerekir ve bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil olunarak YURTKUR’a ödenir.

Katkı (Harç) Kredisi Taksitlerinin Zamanında Ödenmemesi

Katkı (harç) kredisi borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin borçlarının tamamının derhal ödenmesi gerekir. Derhal ödenmesi gereken borçlar, bu tarihten başlayarak 6183 sayılı kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil olunarak Kurum hesabına aktarılır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.