Ana sayfa KPSS KPSS Rehberlik Soruları I Eğitim Bilimleri 2011 2010 2009 2008...

KPSS Rehberlik Soruları I Eğitim Bilimleri 2011 2010 2009 2008 Soruları

8114
0

KPSS 2008 Yılı Eğitim Bilimleri Testi Rehberlik Soruları

 

 

Atatürk bir söyleşisinde, eğitime yaklaşımını şöyle ortaya koyar: “Çocuklar serbestçe konuşmaya, düşündüklerini ve duygularını olduğu gibi ifade etmeye teşvik edilmelidir. Böylece onların hem hatalarını düzeltme imkânı bulunur, hem de ileride yalancı ve iki yüzlü olmalarının önüne geçilmiş olur. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışmalıyız. Bence bunlar çocuk terbiyesinde, ana kucağından en yüksek eğitim ocaklarına kadar her yerde, her zaman üzerinde durulacak önemli noktalardır.” Atatürk’ün vurguladığı eğitimle ilgili temel görüşlerden bazılarıyla rehberlik ilkeleri arasında benzerlikler vardır.

Atatürk’ün eğitime yönelik bu görüşlerinden hangisi, rehberlik ilkeleri arasında bulunmamaktadır?

A) Rehberlik, demokratik ve insancıl anlayışa dayalıdır.

B) Rehberlik hizmetleri, hem bireye hem de topluma karşı sorumludur.

C) Rehberliğin amacı, hataların düzeltilmesiyle sağlıklı kişilik gelişimine yardımcı olmaktır.

D) Rehberlik hizmetleri, öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi gerektirir.

E) Rehberlik, öğrencinin her yönüyle gelişmesine ve kendini gerçekleştirmesine yardım eder.

Mehmet lise son sınıf öğrencisidir. Ailesi çocukluğun-dan bu yana onun doktor olmasını istemektedir. Mehmet de, öğretmenleri ileride ne olmak istediğini sorduklarında “doktor” yanıtını vermektedir. Okul rehber öğretmeni (psikolojik danışman) Mehmet’le konuşurken; “İlgi ve yetenek testlerinden aldığın puanlar, öğretmenlik mesleğinin sana daha uygun olduğunu gösteriyor.” demiş ve Mehmet’in ne düşündüğünü sormuştur. Mehmet “Öğretmenim ben doktor olacağım, aileme söz verdim.” diyerek yanıtlamıştır.

Bu durumda Mehmet’e ve ailesine yardım ederken, okul rehber öğretmeninin ne tür rehberlik hizmeti vermesi uygundur?

Mehmet’e Ailesine
A) Yöneltme Yerleştirme İzleme
B) Mesleki rehberlik Grup rehberliği
C) Duruma alıştırma Çevre ve (oryantasyon) velilerle ilişkiler
D) Psikolojik danışma Müşavirlik (konsültasyon)
E) Öğrenciyi tanıma Bilgi toplama ve yayma

Okul rehber öğretmeni (psikolojik danışman), eski mezunlardan bazılarını arayıp, okulun açıldığı ilk hafta yapılacak etkinliğe davet etmiştir. Bu etkinlik eski mezunların okula yeni kaydolan öğrencilerle tanışmaları ve konuşmaları için fırsat oluşturmuştur. Mezunlardan şimdi avukat olan Yeşim Hanım ve öğretmen Nedim Bey, etkinlik sırasında birer konuşma yaparak okuldaki ilk günlerinde yaşadıklarını anlatmışlardır.

Yukarıda anlatılan etkinlik hangi rehberlik hizmeti kapsamındadır?

A) Çevre ve velilerle ilişkiler

B) Duruma alıştırma (oryantasyon)

C) Müşavirlik (konsültasyon)

D) İzleme

E) Yöneltme – yerleştirme

Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirme sürecinde olan bir bireyin sahip olması gereken özellikler arasında yer almaz?

A) Ceyhun’un güçlü olduğu yönleri kadar zayıf olduğu yönlerini de kabul etmesi

B) Barış’ın olayları değerlendirirken kendi deneyimlerini ön plana alması

C) Deniz’in kendisi ve başkaları hakkında olumlu düşüncelerinin olması

D) Zehra’nın kendisini gerçekçi bir gözle anlamaya çalışması

E) Meriç’in kendine ve çevresindekilere karşı bir mizah anlayışına sahip olması

Kadınlara özgü cinsiyet rolüyle ilgili kalıp yargılara sahip bir genç kızın meslek seçiminde, aşağıdaki etkenlerden hangisinin, diğerlerinden daha fazla rol oynaması beklenir?

A) İşinden çok para kazanmak

B) Üst düzey yönetici olmak

C) İnsanlarla rekabet etmek

D) İnsanlara yardımcı olmak

E) Toplumda statü kazanmak

Bir şarkı sözünde geçen “Hatasız kul olmaz, hatam-la sev beni.” sözleri insancıl (hümanistik) kuramın hangi kavramıyla ilişkilendirilebilir?

A) Saydamlık B) Özerklik

C) Psikolojik sağlamlık D) Empati

E) Koşulsuz kabul

Biyoloji uzmanı Pınar Hanım 38 yaşındadır. Bulunduğu tıp fakültesinde oldukça üretken bir öğretim elemanı olarak bilinen Pınar Hanım, “Emekli olduğumda alanıma önemli katkılar yapmış biri olarak hatırlanmak istiyorum.” demektedir.

Pınar Hanım, bu ifadesiyle aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisine öncelik vermektedir?

A) Saygı – saygınlık

B) Kendini gerçekleştirme

C) Güvenlik

D) Bilme – anlama

E) Ait olma – sevgi

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamın-da ilk ve orta dereceli okullarımızda, 2006 yılında Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde geliştirilen “Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programları” uygulanmaya başlamıştır.

Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programlarının hazırlanması ya da yürütülmesine iliş-kin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Programlar hazırlanırken, okul rehber öğretmeninin (psikolojik danışman) rolü ve görevlerinden çok programın içeriği üzerinde odaklanılmıştır.

B) Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programları gelişimsel rehberlik modeline dayanmak-tadır.

C) Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programı okuldaki öğretim programlarıyla bağlantılı ve etkileşim içindedir.

D) Programın içeriğindeki sınıf etkinliklerinin yürütülmesinden okul rehber öğretmeni sorumludur.

E) Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programı “Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı” değil, bu programın bir parçasıdır.

Öğrencilerin kimi davranışları, hem onların gelişimlerini olumsuz etkileyebilir hem de öğretmeni rahatsız edebilir. Öğretmen, bu davranışlara ilişkin duygu ve düşüncelerini öğrencilerine iletebilir. Ancak bunu yaparken, öğrencilerin hazırbulunuşluğuna dikkat etmeli ve incitici bir dil kullanmaktan kaçınmalıdır.

Öğretmenin bu tutumu, danışandan hız alan yaklaşımın hangi kavramıyla ilişkilendirilebilir?

A) Saydamlık B) Empati

C) Koşulsuz kabul D) Saygı

E) Özerklik

Okul zorbalığı; bir ya da birden çok öğrencinin kendilerinden daha güçsüz öğrencileri (kurban) kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız ettiği ve kurbanın kendisini ko-ruyamayacak durumda olduğu bir istismar türüdür.

Bir öğrencisinin zorbalığa maruz kaldığını fark eden bir sınıf rehber öğretmeninin aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapması, sorunun rehberlik anlayışına uygun şekilde çözümüne yardımcı olur?

A) Zorba ve kurban öğrencilerin zorbalığa ilişkin tutum ve inanışlarının ne olduğunu belirlemek

B) Öğrencilerin zorbalık içeren davranışları fark et-melerini sağlamak ve zorbalıkla baş edebilmek için belirlenmiş kuralları uygulamak

C) Kendini denetleme stratejileri, kişiler arası sorun ve çatışma çözme becerileri gibi konularda öğrencilere verilecek eğitimleri planlamak

D) Çeşitli testler ve test dışı teknikler kullanarak sorunun kaynağını saptamak ve çözümünde okul rehber öğretmeni (psikolojik danışman) ve veliler-den yardım almak

E) Zorbalığı büyüme çağı davranışı olarak değerlendirmek ve bir süre sonra kendiliğinden ortadan kalkacağından, pekiştirmemek için zorbalık davranışlarını görmezlikten gelmek

İkinci sınıf öğretmeni Damla Hanım’ın Ali isminde aşırı hareketli, dikkatini uzun süre yoğunlaştıramayan bir öğrencisi bulunmaktadır. Damla Hanım okul reh-ber öğretmeninden (psikolojik danışman) yardım ister. Rehber öğretmen, Ali’de “dikkat eksikliği – hiperaktivite” davranış problemi olabileceğinden kuşkulanır. Damla Öğretmen’den, Ali’yi sınıfta, pencere-den uzak ve tahtaya yakın bir yerde oturtmasını, ö-devlerini yaptırırken sıklıkla ara vermesini ister. Bu önerilere uyan Damla Öğretmen bir süre sonra Ali’nin daha iyi öğrendiğini ve dikkatinin de daha az dağıldığını fark eder.

Damla Öğretmen’in sınıfında gerçekleştirdiği çalışmalar rehberliğin hangi işleviyle ilgilidir?

A) Duruma alışma B) Krize müdahale

C) Tamamlayıcı D) Önleyici

E) Ayarlayıcı

Zeynep Öğretmen Sevda’nın yüzündeki morlukları fark eder. Ders sonunda, Sevda’yı yanına çağırıp, morlukların nedenini sorar. Sevda önce yanıt vermek istemez. Öğretmeni nedenini öğrenmek için ısrar ettiğinde ise, arkadaşlarıyla kafeteryada otururken babasının gördüğünü ve erkeklerle arkadaşlık ettiği için çok kızıp ona vurduğunu anla Bu durum karşısında Zeynep Öğretmen aşağıdaki çözüm yollarından hangisini seçerse, rehberlik anlayışına en uygun davranmış olur?

A) Sevda’yı sınıf rehber öğretmeniyle görüşmesi için yönlendirmek

B) Gizlilik ilkesi nedeniyle hiç kimseye Sevda’nın yaşadıklarıyla ilgili bilgi vermemek

C) Bu sorunla ilgili olarak Sevda’nın ailesini görüşmek için okula çağırmak

D) Sevda’ya, okul rehber öğretmeniyle (psikolojik danışman) bir görüşme ayarlamayı önermek

E) Sevda için önlem alınması amacıyla durumu okul müdürüne bildirmek

Aşağıdakilerden hangisi rehberlik tekniklerinin uygulanmasında, dikkat edilmesi gereken ilkeler arasında yer almaz?

A) Öğrenci hakkında bilgi toplamak için birden fazla teknik uygulamak

B) Elde edilen genel sonuçları, öğrencilerin isimleri saklı tutularak okul yönetimiyle paylaşmak

C) Test sonuçlarını öğrencilere hemen iletmek yerine hazır olmalarını beklemek

D) Sonuçları kullanılmayacak testleri uygulamaktan kaçınmak

E) Öğrenci ve okulun ihtiyaçlarına uygun olarak psikolojik testler üzerinde değişiklikler yapmak

Bülent Öğretmen son dersinde öğrencileriyle birlikte dersle ilgili bir değerlendirme yapmıştır.

Bu değerlendirme sırasında, Bülent Öğretmen aşağıdaki ifadelerden hangisini söylerse, kendisini “ben diliyle” ifade etmiş olur?

A) Demek ki, bu dönem dersin sizlere katkı getirdiği-ni düşünüyorsunuz, sözlerinizden bu sonuca vardım.

B) Önemli olan benim ne düşündüğüm değil, sizin ne düşündüğünüz, değil mi…

C) Benim öğrenciliğim döneminde öğretmenlerimizi böyle eleştirmeye hiç cesaret edemezdik, sizler çok şanslısınız.

D) Benim verdiğim bilgileri ve bu derste kazandığınız deneyimleri kullanırsanız başarılı olursunuz.

E) Ders içeriğini çok geniş tuttuğum için yaptığınız eleştiriler karşısında haksızlığa uğradım, hayal kı-rıklığı yaşıyorum.

Gözlemlerin kayıt edilmesi için kullanılan araçlardan biri derecelendirme ölçekleridir. Gözlemciler derecelendirme ölçekleriyle gözledikleri kişinin, ölçekte bulu-nan davranışları gösterme sıklığını kayıt ederler.

Gözlem amacıyla derecelendirme ölçeklerinin hazırlanıp kullanılmasında,

Gözlenen özelliklerin sayısı sınırlı tutulmalıdır.

Gözlemci gözlem sonuçlarını kimseyle paylaşmayacağı konusunda önceden gözlenene güvence vermelidir.

III. Aynı davranış birden çok kişi tarafından gözlenmelidir.

Gözlenen davranışlar açığa vurulmayan duyguları ortaya çıkarmaya yönelik olmalıdır.

Aynı davranış birden fazla gözlenmelidir.

ifadelerinden hangileri dikkate alınmalıdır?

A) I, II, IV B) I, II, V C) I, III, V

D) II, III, IV E) III, IV, V

Sınıf rehber öğretmeni öğrencileri arasındaki sosyal uzaklıkları saptamak amacıyla, sınıfına sosyometri tekniği uygulamıştır ve sonuçlarını sosyogram üzerin-de göstermiştir. Sosyogramda kızları “daire”, erkekleri “üçgen” kullanarak ifade etmiş ve şekillerin içine öğ-renci isimlerinin baş harflerini yazmıştır. Ayrıca en çok birbirini seçen öğrencilerini “düz”, 2. ve 3. düzey ilişkileri “kesikli çizgiler” kullanarak göstermiş, öğrencilerin seçimlerini belirtmek için “okların yönlerinden” yararlanmıştır.

A B M D K F H C E

Bu sosyograma ilişkin,

Sınıfta ikili ilişkiler bulunmaktadır.

Sınıftaki en iyi arkadaşlık C ve H öğrencileri arasındadır.

III. Sınıfta klikler yoktur.

D, lider bir öğrencidir.

Cinsiyete bağlı gruplaşmalar gözlenmektedir.

yorumlarından hangilerini yapması durumunda, sınıf rehber öğretmeni öğrencileri arasındaki iliş-kileri doğru tanımlamış olur?

A) I, III, IV B) I, IV, V C) II, III, IV  D) II, III, V E) III, IV, V

Bir okul rehber öğretmeni (psikolojik danışman), aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterirse, psikolojik danışma ve rehberliğin temel ilkelerin-den olan “gizlilik” ilkesini ihlal etmemiş olur?

A) Etkili bir öğretim ortamı sağlanması amacıyla öğrencilerin kişisel gelişim dosyalarındaki özel bilgileri okuldaki öğretmenlerle paylaşmak

B) Sınıf rehber öğretmenine, öğrencisini daha iyi tanıyabilmesi için öğrenciyle sürdürdüğü psikolojik danışma oturumlarının içeriğine ilişkin bilgi vermek

C) Uyarıcı madde kullanan öğrencileri önceden bilgilendirerek, durumlarına ilişkin ailelerine haber vermek

D) Şiddete karşı önlem alınması amacıyla mağdur öğrencilerin yazdıkları otobiyografileri müdüre göstermek

E) Güvenlerini zedelememek için hiçbir koşulda öğrencilere ait özel bilgileri başkalarıyla paylaşmamak

Farklı alanlardan mezun olmuş öğretmenler rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitimi almadıkları hâlde okulların rehberlik servislerinde görevlendirilebilmektedirler.

Bu türden görevlendirmelerle rehberlik servisle-rinde çalışan öğretmenlerin hangi problem alanında etkili olarak hizmet vermesi mümkün değildir?

A) Eğitsel B) Mesleki

C) Kişisel D) Yönlendirici

E) Önleyici

KPSS Eğitim Bilimleri Soruları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.