Ana sayfa Güncel Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı 2020 Başvuruları ve Şartları

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı 2020 Başvuruları ve Şartları

17776
0

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı 2020 Başvuruları ve Şartları .2020 Yılı Bursluluk Sınavı  Aile Yıllık Gelir Miktarı ve Fert Başına Düşen Gelir Nedir ?

 

 

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Başvuru Şartları

GENEL AÇIKLAMALAR

Bu kılavuzda; İOKBS’nin  uygulanması  ve  İOKBS’yi  kazanan  öğrencilerin  bursluluğa yerleştirilmeleri ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 25 Nisan 2020 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacaktır.

İOKBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olması kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacaktır.

Sınav başvurusu 05-17 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

Öğrenciler “2020 İOKBS   Başvuru  ve   Uygulama  Kılavuzu”na  ve  ilgili  mevzuata, http://www.meb.gov.tr  ve  http://odsgm.meb.gov.tr        internet  adreslerinden ulaşabileceklerdir.

Öğrencilerin sınav başvurusunun yapılabilmesi için elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklardır.

Taksirli suçlar ile kabahat nevînde olanlar dışında işlenilen suçtan dolayı hükümlü bulunan öğrenciler bursluluk sınavına başvuramayacaklardır.

Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler İOKBS’ye müracaat edebilecekler; sınavı kazananlar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 30 Eylül 2020 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları hâlinde bu haklarından yararlanabileceklerdir.

Ancak Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilerin (Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan), özel okullara devam etmeleri durumunda da bursluluk hakları devam edecektir.

Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça  her  yıl  merkezî  sistemle  yapılan  bursluluk  sınavına  başvuru  şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

İOKBS’ye başvuran öğrencilerin başvurularında; belgelerin eksik ve yanlış olmaması için öğrenci  velilerine  rehberlik  edilmesi,  başvuru  şartları  ve  özellikle  mali  durum  ile kontenjan türüyle ilgili belgelerin tam olup olmadığının okul müdürlüklerince kurulan komisyon aracılığı ile kontrol edilmesi ve “2020 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU”nun  komisyon  üyelerince  de  imzalandıktan  sonra  başvurunun  okul  müdürü tarafından elektronik ortamda onaylanması gerekmektedir.

Bu kılavuzda yer alan iş ve işlemleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen il/ilçe yöneticileri, okul müdürleri ve komisyon üyeleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve

8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.  Ailenin  2019  senesi yıllık  gelir  toplamından  fert  başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Kanunlarla Özel Hak  Tanınan Öğrenciler hariç,  ailenin  fert  başına düşen  geliri  bu rakamı  geçen  öğrencilerin  İOKBS başvuruları, kontenjan  durumlarına  bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

Maddi imkânlardan yoksun olma durumu:

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve

Okul  Pansiyonları  Yönetmeliği’nde  yer  alan  “EK-1  Öğrenci  Ailesinin  Maddî  Durumunu

Gösterir Beyanname” de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

EK-1 Öğrenci  Ailesinin  Maddi  Durumunu  Gösteren  Beyanname  ile  beyana  esas  olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2019 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,

Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.

“Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”den durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla EK-1’de yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname istenmez.

Kontenjan Dağılımı:

1)  Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,

b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5’i ailesinin  oturduğu  yerleşim  biriminde ortaokul,  özel  eğitim  ortaokulu  veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç)  %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.

2)  Birinci   fıkradaki   kontenjanlardan;   (a)   ve   (c)   bentlerinde   belirtilen  kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. (b) Bendinde ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeleri incelemek amacıyla okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında,   en az 2 (iki) üye öğretmenin yer aldığı bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddi durumları 2020 Mali Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvuruları incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra (ç) bendi kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Yurt İçindeki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

Başvuru işlemleri   http://www.meb.gov.tr,  http://odsgm.meb.gov.tr  veya  https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.Sınav başvuruları 05-17 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacaktır.Öğrenci velisi, çocuğunun   başvuru   şartlarını  taşıması   hâlinde,  öğrencinin   öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını  sağlayacaktır. Başvuru  işlemi  yapılırken  öğrenciyle  ilgili  elektronik  ortamdan  alınan  bilgiler  velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/engel durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini   değiştirmeyecektir.   Bu   nedenle    onaylama    işleminden    önce   bilgilerin doğruluğu veli ve okul  yöneticilerince titizlikle  incelenmelidir. Bundan  sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate  alınmayacaktır.

KKTC ve Yurt Dışındaki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

Yurt  dışında  e-Okul  sistemine  kayıtlı  olmayan  okullarda  öğrenim  gören öğrenciler,30/05/2019 tarihli 30789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra sınava başvuru yapabileceklerdir.

Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler;Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları üzerinden yapabileceklerdir.

Kılavuzda yer alan “EK 2–Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.

Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine  başvuru  süresinde  gönderilecektir.  Ayrıca e-posta  yolu  ile  gönderilen  belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:8 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç 21 Şubat  2020 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilmelidir.

Yurt   dışında    e-Okul    sistemine    kayıtlı    olmayan    okullarda   öğrenim    gören öğrencilerden istenecek belgeler;

-Bir adet vesikalık fotoğraf

-Geçerli kimlik belgesi fotokopisi

-Onaylı denklik belgesi

-“EK 1– Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerinin eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

-“EK 2–Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru

Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

Ayrıca  postadan  kaynaklı  mağduriyetlerin  oluşmaması  için  öğrencilerin/velilerin,   bu belgeleri     tarattıktan     sonra     başvuru     süresi     içinde     eksiksiz     ve     tam     olarak odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Faks yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.

Yurt dışından sınavlara girmek için başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir.

KKTC  ve  yurt dışından   başvuru yapan  öğrencilerden sınavı  kazananlar, 2020-2021 öğretim yılından  itibaren MEB’e bağlı yurt içindeki resmî örgün okul/kurumlarda (ortaokul,  imam  hatip   ortaokulları  ile  ortaöğretim kurumları)  öğrenimlerine  devam etmeleri hâlinde  bursluluktan yararlanabileceklerdir. Yurt dışındaki  okullarda öğrenimine devam eden veya bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecektir.
SINAVIN KAPSAMI

Aşağıdaki tablolarda sınav kitapçığında bulunan dersler ve derslere ait soru dağılımları yer almaktadır.

Tablo-1

5, 6 ve 7’nci Sınıflar
Sıra No Ders Adı Soru Sayısı
1 Türkçe 25
2 Matematik 25
3 Fen Bilimleri 25
4 Sosyal Bilgiler 25

Tablo-2

8. Sınıf
Sıra No Ders Adı Soru Sayısı
1 Türkçe 25
2 Matematik 25
3 Fen Bilimleri 25
4 Sosyal   Bilimler   (T.C.   İnkılap

Tarihi  ve  Atatürkçülük  ile  Din

Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

25

Tablo-3

Hazırlık Sınıfı (8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.)
Sıra No Ders Adı Soru Sayısı
1 Türkçe 25
2 Matematik 25
3 Fen Bilimleri 25
4 Sosyal   Bilimler   (T.C.   İnkılap

Tarihi  ve  Atatürkçülük  ile  Din

Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

25

Tablo-4

9, 10 ve 11’inci Sınıflar
Sıra No Ders Adı Soru Sayısı
1 Türk Dili ve Edebiyatı 25
2 Matematik 25
3 Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve

Biyoloji)

25
4 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya

ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

25

Sınavda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrenciler için;

5, 6 ve 7’nci sınıflara Sosyal Bilgiler dersinden,8, hazırlık sınıfı, 9, 10,11’inci sınıflara Sosyal Bilimler derslerinden (aynı sınıf seviyesindeki öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soru sayısı oranında) sorular yer alacaktır.

SINAV UYGULAMASI

Tablo-5

 

 

5, 6, 7, 8, Hazırlık

 

Sınıfı, 9, 10 ve

 

11’inci Sınıflar

 

Soru

Sayısı

 

Sınav Saati ve

Süresi

Cevap Seçenek Sayısı  

Kitapçık

Türü

 

 

100

Saat: 10.00

 

Süre:120 Dakika

 

 

4 (Dört)

 

 

A-B

Sınav, 25 Nisan 2020 tarihinde yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

Kimlik kontrolleri ve  salonlara  yerleştirmenin  zamanında  yapılabilmesi için  öğrenciler saat 09.30’da fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ile ge çe rl i  kimlik  belgesi  (T.C.  kimlik  numaralı  nüfus  cüzdanı/T.C.  kimlik  kartı veya geçerlilik  süresi devam  eden  pasaport, pasaportları olmayan  KKTC  vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC  kimlik kartı), koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Fotoğraflı,  onaylı  sınav  giriş  belgesi  ve  geçerli  kimlik   belgesi  yanında   olmayan öğrenciler sınava kesinlikle alınmayacaktır.

Nüfus  cüzdanlarını   değiştirmek  için  nüfus  müdürlüklerine  başvuru  yapan  ve nüfus cüzdanları  alınan  öğrenciler, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, imzalı- mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

T.C. İçişleri  Bakanlığı  5490 sayılı “Nüfus  Hizmetleri Kanununa ve Nüfus  Hizmetleri Kanununun  Uygulanmasına   İlişkin  Yönetmelik”  gereği  15  (on  beş)  yaşından  itibaren nüfus cüzdanlarında/T.C. kimlik kartlarında fotoğraf bulundurulması zorunludur.

Öğrenciler üzerlerinde, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası,  şeker ölçüm  cihazı ve benzeri) hariç çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar,   delici ve kesici aletlerle sınav salonuna alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir. e. Öğrenciler; fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesindeki fotoğrafıyla karşılaştırılarak sınava alınacaktır.

Öğrenciler, fotoğraflı,   onaylı   sınav   giriş   belgesinde   belirtilen   salonda   kendi   sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda salon görevlilerine ait olacaktır. Sınav başlamadan önce salon görevlileri sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, bina sınav komisyonundan kapalı olarak alınan sınav  güvenlik poşetleri/geri dönüş zarfları, sınav salonlarında sınava giren öğrencilerin önünde sınav başlama saatinden

15 dakika önce açılacaktır. Salon görevlileri, sınav güvenlik poşetinden/geri dönüş zarfından çıkan sınav soru kitapçıkları ile cevap kâğıtlarını sayacak, basım hatası ve benzeri hataları kontrol edecek, salon yoklama listesi ile karşılaştırmasını yaptıktan sonra öğrencilere dağıtımını yapacaktır.

Öğrenci, cevap kâğıdında  yazılı  olan  T.C.  kimlik  numarası,  adı  ve  soyadı  bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine bildirecek, salon görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa; verilen yeni/yedek cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini salon görevlilerinin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacak, yapılan hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır.

Salon görevlileri, dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir.  Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak  ve bu öğrencilere  ek  süre  verilmeyecektir.  Sınav  güvenliğinin  sağlanması  için  sınavın  ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacaktır.

Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah, yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacaktır.

Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen bir kalemle atacaktır.

Cevap kâğıdında bulunan “Bu alanda işaretleme yapmayınız.” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir. Her testin cevapları, cevap kâğıdında o test için ayrılmış bölüme işaretlenir. Cevap kâğıdı üzerinde dolu olarak gelen alanlar, zamanlama şeridi ve barkod alanlarında karalama ve işaretleme yapılmaz. İlgili testin cevapları cevap kâğıdında doğru alana ve kuralına uygun olarak işaretlenmediği takdirde değerlendirme sonuçlarından öğrenci sorumludur.

Öğrenci cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü bölümünü kendisine verilen kitapçık türüne uygun olarak işaretleyecektir. Salon görevlileri de işaretlemenin doğruluğunu kontrol edecektir. Salon görevlileri sınıf öğrenci yoklama listesindeki kitapçık türünün kodlanacağı ilgili bölüme, öğrenciye  verilen kitapçık  türü ile  cevap  kâğıdında  yer  alan kitapçık  türü kodlamasını dikkatli bir şekilde kontrol ederek yazacaktır.

Öğrenciler, cevaplarını siyah kurşun kalemle, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve cevap kâğıdında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyeceklerdir.

Birden fazla cevap  seçeneğinin  işaretlenmesi  hâlinde  bu  soruya  verilen  cevap,  optik okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

Örnek işaretlemeye   uygun    yapılmaması   sebebiyle   optik    okuyucu    tarafından okunamayan işaretlemelerde o soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

Cevap kâğıdına işaretlenmeyen  cevaplar  değerlendirme  işlemine  alınmayacaktır.  Sınav

başlamadan önce salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına mutlaka işaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır.

Sınav esnasında kopya çekildiğinin Bina Sınav Komisyonu veya salon görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakına ekleyecektir.

Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak ve zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecek, sınavları da geçersiz sayılacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan  öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki  işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her test için yanlış  cevap  sayısının  üçte  biri, doğru cevap  sayısından   çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

Ham puanlar, test  ortalamaları  ile  sınava  giren  öğrenci  sayısı  kullanılarak  her  testin standart sapması hesaplanır.

Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında  Merkez  Sınav  Kurulu  kararı  veya  yargı  mercileri  tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tablo-6

5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10, 11’inci Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken Kullanılacak

Ağırlık Katsayıları

Test No Test Adı Ağırlık Katsayıları
1 Türkçe/ Türk Dili ve Edebiyatı 3
2 Matematik 3
3 Fen Bilimleri 3
4 Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler 3

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

İOKBS   sonuçları   03   Temmuz    2020   tarihinden   itibaren   http://www.meb.gov.tr    ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.Okul  müdürlükleri  öğrenci  velisinin istemesi  hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni  elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Başvuru Kılavuzu ve Gerekli Evraklar ( PDF) 


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.