Ana sayfa Rehberlik Lise Ders ve Alan Seçimi Nasıl Yapılır ?(Dilekçe Örneği)

Lise Ders ve Alan Seçimi Nasıl Yapılır ?(Dilekçe Örneği)

32440
0

Liselerde 10. sınıf bitip , 11. sınıfa geçilirken ders seçimi yapılmaktadır.Lise ders ve alan seçimi nasıl yapılır ? Ders ve alan seçiminde dilekçe örneğinden yararlanabilirsiniz.MEB Mevzuat hükümleri anadolu liseleri ile meslek liseleri ders ve alan seçimi yapılırken derslerin etkisi iyi bir şekilde araştırılarak karar verilmelidir.

 

 

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Alan seçimi ne zaman nasıl olacak ?

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının ATP/AMP 10 uncu sınıf meslek alanlarına geçiş işlemleri 9 uncu sınıfın sonunda Çalışma Takvimine ve aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
Veli ve okul müdürlüğü, 2017 ATP ve AMP Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e­ Kılavuzunun yayınlanması ile birlikte bu Kılavuzda belirtilen hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıf öğrencileri, ATP ve AMP bünyesindesi meslek alanlarına ilgili mesleğin şartlarını taşımaları halinde başvurabilirler.

ATP ve AMP meslek alanlarına geçişlerde öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması esastır. Sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine
elverişli olmadığı sonradan tesbit edilen öğrencilerden programın özelliğine göre sağlık/sağlık kurulu raporu istenir. İstenen raporu temin edemeyen öğrenciler en geç 10 uncu sınıf birinci dönemin sonuna kadar durumlarına uygun başka meslek alanlarına yönlendirir.
9 uncu sınıfta kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden BEP li öğrencilerin ATP ve AMP meslek alanlarına  geçişlerinde tercih yaptırılmayacak olup merkezi yerleştirmeden sonra İl/İlçe Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından ikamet adresleri dikkate alınarak özelliklerine uygun meslek alanına her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde yerleştirilecektir.
Özel eğitim alt sınıflarında okuyan öğrenciler için alan tercihi yaptırılmayacak olup bu durumdaki öğrenciler yine özel eğitim alt sınıflarında eğitimlerine devam ettirilecektir.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına geçiş için ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 70 olan öğrenciler başvurabilir.
Öğrenciler, 9 uncu sınıf Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı (Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29/07/2015 tarihli ve 59 ile 63 sayılı Kararı Gereği “Dil ve Anlatım” ile “Türk Edebiyatı” derslerinin “Türk Dili ve Edebiyatı” adıyla birleştirilmesi) derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre sıralanırlar ve oluşan puanlarına göre yerleştirilirler.

9 uncu sınıf yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla Matematik, Fizik, Kimya,Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

ATP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler, kendi okulları ve diğer okullarda bulunan alanları da tercih edebileceklerdir.Denizcilik ATP müracaat edecek öğrenciler Madde 1.2 Denizcilik Alanına Başvuru Şartlarını taşıması gerekmektedir.

Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40’ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60’ı toplanarak belirlenir.AMP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler, kendi okulları dışındaki diğer okullarda bulunan alanları da tercih edebileceklerdir.

Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle
ilgili alana tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

Meslek Liselerinde Dal seçimi ne zaman nasıl olacak?

10.sınıf sonunda ise dallarınızı seçeceksiniz. Dallar (Bölümler) seçilirken 9. Sınıf not ortalamasının %50 si Ortaokul diplomasının %30 u ve Sınıf rehber öğretmeni, Okul rehber öğretmeni ve ders öğretmeni tarafından verilecek değerlendirme puanının % 20 si alınacak. Bu üç puan toplanarak sıralamanız yapılacaktır.
Sıralamalarınıza göre tercih yaptığınız bölümler yani dallara yerleştirileceksiniz.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Alan/Dal Seçimi ile İlgili Maddeleri

Alan ve dala geçiş 
MADDE 31- (1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında alan seçimi 9 uncu, dal seçimi ise 10 uncu sınıfın sonunda yapılır.
(2) a) Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40 ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60 ı toplanarak belirlenir. Yerleştirme işlemi tercih ve puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılır.
b) Dala yerleştirme işlemleri 10 uncu sınıfın sonunda öğrencinin alan ortak eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate alınarak ilgili okul müdürlüğünce yapılır.
Tercihlerin belli dallarda yoğunlaşması hâlinde 10 uncu sınıf yılsonu başarı puanı yüksek
olanlara öncelik verilir.
(3) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, sınıf tekrar edenler dâhil, bir alanda eğitime başlanabilmesi için en az 10, bir dalda eğitime başlanabilmesi için en az 8 öğrencinin kayıtlı olması gerekir.
(4) Öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması gerekir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, özelliklerine uygun meslek alan ve dalına ya da programına yönlendirilmeleri ve yerleştirilmeleri sağlanır.
(5) Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde;işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alan/dala doğrudan kayıt edilirler.

Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma
MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70, b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.
Doğrudan sınıf geçme
MADDE 57- (1)  Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;
a) Tüm derslerden başarılı olan,
b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
(2) Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.
Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması
MADDE 58- (1) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar
da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.
(2) a) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.
b) Sınava girecek öğrenci sayısının otuzu aşması ve/veya birden fazla salonda sınav yapılması hâlinde her sınav salonu için ayrıca bir gözcü öğretmen daha görevlendirilir.
c) Farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması hâlinde bu öğrencilerin sınavları birleştirilerek tek komisyon marifetiyle de yapılabilir.
ç) Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde yapılacak şekilde planlanır.
Gerektiğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.
(3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.
(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.
(5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.
(6) Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır

Alan ve Dal Seçimi Dilekçe Örneği ders secim dilekçesi örneğini indirin

alandal

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.